Zintegrowany System Zarządzania

Wdrożony Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP w Aldesa ma na celu połączenie procesów, procedur i praktyk działania stosowanych w firmie. Naszym zdaniem, Zintegrowany System jest bardziej skuteczny w osiąganiu celów wynikających z polityki niż podejście poprzez oddzielne systemy. Dlatego Aldesa posiada certyfikaty ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 oraz ISO 9001:2008.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wykonywanie robót budowlanych wiąże się z narażeniem pracowników na oddziaływanie czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych w miejscu pracy. Roboty budowlane stwarzają wiele potencjalnych możliwości występowania groźnych wypadków i wymagają zachowania szczególnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, regulowanych na ogół stosownymi aktami prawnymi.

Bezpieczeństwo i higiena pracy są szczególnie ważnym elementem filozofii naszej firmy, stawianym na równi z rentownością, jakością i produktywnością. Wdrożona metoda analizy bezpieczeństwa za pośrednictwem bezpośredniej obserwacji procesów i instalacji, determinuje zachodzące zagrożenia w środowisku pracy. Przeprowadzamy inspekcje bezpieczeństwa pracy, następnie zgłaszamy wyniki osobom odpowiedzialnym za roboty lub świadczone usługi, szczególnie w wypadku wymogu wdrożenia działań naprawczych lub prewencyjnych, z zastosowaniem norm i przepisów wykorzystywanych w sytuacjach wzmożonego i bezpośredniego ryzyka, wdrażając odpowiednie środki mające na celu wyeliminowanie zaistniałego zagrożenia.

Strategia firmy dotycząca BHP obejmuje zestaw zobowiązań i dyrektyw, do których wszyscy pracownicy muszą się stosować. To sprawia, że uczestniczą w procesie zarządzania profilaktyką zdrowotną i bezpieczeństwem.

Polityka jakości

Zasady i ogólne cele firmy ALDESA są określone w Polityce Jakości firmy, która stanowi część polityki ogólnej spółki i jest jej logiczną konsekwencją.

Zasady:

  • Zapewnienie naszym klientom bezpiecznych, niezawodnych i zgodnych z obowiązującymi specyfikacjami, normami, przepisami i kodeksami postępowania produktów i usług

  • Obniżenie liczby błędów

  • Wdrożenie działań skupiających się na prewencji, a nie wyłącznie na interwencji

  • Stosunek jakości i ceny oferowanych produktów będzie zgodny z wymaganiami klientów

  • Utrzymywanie stałego kontaktu z klientami, opartego na współpracy i doskonaleniu produktów i usług

  • Szkolenie, motywowanie i angażowanie wszystkich pracowników w zarządzanie i rozwój wdrażanego Systemu Jakości

Cele ogólne:

  • Ustanowienie Jakości jako podstawowego elementu kultury firmy

  • Mobilizowanie personelu firmy do aktywnego przestrzegania i identyfikowania się z Polityką Jakości firmy

  • Promowanie udziału w Zarządzaniu Jakością, wykorzystującego możliwości wszystkich pracowników w miejscu pracy

  • Stała optymalizacja całościowego procesu biznesowego

ALDESA działa zgodnie z Polityką Jakości, w oparciu o normę ISO 9001: 2008.

Polityka ochrony środowiska

Polityka firmy Aldesa związana ze środowiskiem naturalnym, kładzie specjalny nacisk na prewencję i ciągłe ulepszanie działalności środowiskowej, wykazując wysoki stopień zaangażowania na wszystkich szczeblach organizacji.

Aldesa stosuje dobre praktyki środowiskowe w biurze i na budowie. Informujemy zarówno pracowników Aldesy, jak i podwykonawców, w jaki sposób segregować odpady oraz jakie środki zapobiegawcze stosować przy składowaniu materiałów.

Dla nas zachowanie porządku na budowie jest jednym z najważniejszych aspektów warunkujących właściwe gospodarowanie odpadami na budowie. Istotnym jest również prowadzenie szkoleń i uświadamianie całego personelu biura i budowy, aby prowadzili segregację materiałów i unikali tradycyjnego mieszania wszelkiego typu odpadów razem, co utrudnia i powoduje wzrost kosztów związanych z gospodarowaniem śmieci. Kontrolujemy zużycie wody, energii, produktów.

Aldesa działa zgodnie z polityką ochrony środowiska, Systemem Zarządzania Środowiskiem opartym na normie ISO 14001:2004.

Wracaj